Insert your custom message here. close ×
+

about us

identoba.org là trang web cộng đồng chuyên các hoạt động sức khỏe trẻ em và sức khỏe giới tính.

Ngày 22 tháng 2 năm 2016 vấn đề cộng đồng những người đồng tính (LGBT) tại Hội nghị Sinh viên quốc gia thứ tư. Tại hội nghị, nhiều sinh viên đại học được công nhận trong số 17 khu vực và thủ đô của người LGBT trong tình trạng công việc nghiên cứu của họ và hiện tại.

Thứ tư Hội nghị Quốc gia để bao gồm các vấn đề như: Coming Out of the vấn đề liên quan đến người đồng tính đều phụ thuộc vào việc có một cá nhân lưỡng tính, tâm trạng và thái độ đối với cộng đồng LGBT, độ che phủ phương tiện truyền thông về các vấn đề LGBT, quan điểm của giáo viên và nhận thức về các vấn đề LGBT Tỷ lệ chứng sợ đồng tính ở Tbilisi và vùng lãnh thổ, thái độ văn hóa và tôn giáo đối với các vấn đề LGBT và nhiều hơn nữa.

Hội nghị là quan tâm đặc biệt cho sinh viên quan tâm đến việc nghiên cứu học tập, học tập và các tổ chức nhân quyền làm việc trong khu vực.

Hội nghị Quốc gia thứ tư về các vấn đề LGBT trong dự án – ” giới tính và tình dục vấn đề để tăng độ nhạy của dự án của sinh viên, được hỗ trợ bởi chính phủ Canada. Dự án nhằm mục đích giảng dạy về quyền con người, xã hội khoan dung và giá trị tự do, tăng cường nhận thức của học sinh về giới tính và tình dục vấn đề và nâng cao nhận thức của họ về vấn đề này.

trang web là nơi cung cấp các hoạt động thường xuyên diễn ra cũng như để các bạn có thể tìm hiểu những kiến thức về văn hóa hay giới tính.

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterestNo Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Reply